EncryptResponse

Set EncryptResponse to True to encrypt the action output.

NOTE:

To use encryption, you must set the CommsEncryptionType configuration parameter.

Type: Boolean
Default: False
Example: EncryptResponse=True
See Also: CommsEncryptionType configuration parameter

_HP_HTML5_bannerTitle.htm